Nasza historia

W roku 2014 obchodzimy XXX lecie działalności gospodarczej.
A wszystko zaczęło się w 1983 roku w "Bratniaku", w którym grupa absolwentów i studentów Politechniki Gdańskiej założyła Instytut Wdrożeń Technicznych "INTECH".

 Bratniak - pierwsza siedziba IWT Intech

Od początku swego istnienia działaliśmy w formie spółdzielni pracy. Prowadziliśmy prace związane z wynalazczością i wdrożeniami technicznymi, opartymi o projekty wynalazcze. Realizowane przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowe dotyczyły szerokiego zakresu przedmiotowego związanego z budownictwem, ochroną środowiska, energetyką i zastosowaniami elektroniki. 

W okresie tym zgłosiliśmy kilkadziesiąt pracowniczych projektów wynalazczych, z czego do ochrony w Urzędzie Patentowym zgłosiliśmy 14 rozwiązań o cechach wynalazków i wzorów użytkowych. Większość zgłoszonych projektów została przyjęta do wykorzystania przez stosowanie w produkcji lub była upowszechniana w innych jednostkach gospodarczych na podstawie umów licencyjnych bądź umów o realizację projektu. 

W późniejszych latach kontynuowaliśmy działalność inżynierską w dziedzinie użytkowych zastosowań elektroniki, urządzeń przemysłowych oraz działalność wdrożeniową. Zajmowaliśmy się również automatyką przemysłową, a w szczególności urządzeniami do sterowania naważeniem/dozowaniem surowców, ich mieszaniem i transportem w przemyśle szklarskim. 

Inną dziedziną naszej aktywności były remonty w energetyce, a w szczególności remonty turbin parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. W okresie tym jako pierwsi w kraju wdrożyliśmy do produkcji ciepłomierze pary wodnej uzyskując zatwierdzenie typu w Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakości. 

W 2003 roku uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie dystrybucji, montażu, uruchomienia i serwisu wytwornic pary wodnej oraz generatorów wodoru, projektowania, kompletacji dostaw i wykonawstwa przemysłowych instalacji technologicznych. 

W roku 2010 rozpoczęliśmy proces budowania grupy kapitałowej IWT „INTECH” poprzez utworzenie przez Spółdzielnię spółki zależnej pod firmą Instytut Wdrożeń Technicznych „INTECH” Spółka z o.o., której zadaniem jest specjalizowanie się w usługach inżynierskich, zwłaszcza z zakresu dokumentacji technicznej dla lotnictwa i sektorów obronnych. Z dniem 01 kwietnia 2011 roku nastąpiło przejęcie przez Instytut Wdrożeń Technicznych „INTECH” Spółkę z o.o. całości działalności Zespołu Dokumentacji Technicznej. 

Oba podmioty Spółdzielnia i Spółka jako osoby prawne stanowiące Grupę IWT „INTECH” prowadzą działalność pod wspólnym kierownictwem z wykorzystaniem wdrożonego w Spółdzielni w 2010 roku jednolitego Systemu Zarządzania Jakością

W ciągu 30 lat działalności wykonaliśmy szereg układów pomiarowych i instalacji parowych, wodnych, gazowych i elektrycznych, w znakomitej większości połączonych z instalacją systemów automatyzujących zarządzanie procesami przemysłowymi.